WEB4
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลการพิจารณา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการพิจารณา รอบ2
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 114 
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 12 
4  มัธยมวัดหนองจอก 11 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 144
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
5  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม
6  สุรศักดิ์มนตรี 13 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 14
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
7  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 36 
8  สตรีวิทยา ๒ 156 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 192
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 42 
10  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 223 
11  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 41 
12  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 44 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 350
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
13  ปทุมคงคา 23 
14  พระโขนงพิทยาลัย
15  มัธยมวัดธาตุทอง 19 
16  วชิรธรรมสาธิต
17  สิริรัตนาธร 42 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 94
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
18  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 128 
19  สารวิทยา
20  หอวัง 17 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 154
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
21  นนทรีวิทยา 12 
22  ยานนาเวศวิทยาคม 40 
23  สตรีศรีสุริโยทัย 34 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 86
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
24  เทพลีลา 60 
25  มัธยมวัดบึงทองหลาง 19 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 79
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
26  ดอนเมืองจาตุรจินดา 120 
27  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 41 
28  ฤทธิยะวรรณาลัย
29  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 34 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 197
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
30  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 15 
31  พรตพิทยพยัต
32  ราชดำริ 59 
33  ศรีพฤฒา 26 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 103
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
34  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 118 
35  บางกะปิ 28 
36  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 123 
37  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 83 
38  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 32 
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 384
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 1797